Wymogi edytorskie

Artykuły zostaną opublikowane w monografii naukowej, afiliowanej przez Uniwersytet Szczeciński,

W artykule obowiązują następujące wymogi edytorskie:

 1. Praca powinna być dostarczona na nośniku elektronicznym lub przesłana mailowo na adres konferencji (konferencja.gzs@wneiz.pl) w pliku zapisanym w edytorze Microsoft Office Word (do wersji Word 2003). Dostarczony nośnik powinien być wolny od wirusów.
 2. Objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza).
 3. Format strony A4:
  • Marginesy (lewy i prawy) – 2,5 cm,
  • Interlinia w tekście głównym – 1,5,
  • Interlinia w streszczeniach i przypisach – 1,0,
  • Tekst główny i tytuły podrozdziałów czcionka Times New Roman – 12 pkt., tytuły podrozdziałów – bold,
  • Tekst streszczeń, przypisów i źródeł pod tabelami i rysunkami Times New Roman – czcionka 10 pkt.,
  • Tekst wzorów – czcionka 11 pkt.
 4. Tabele i rysunki
  1. Tabele i rysunki powinny być umieszczone w tekście. Ponadto autor powinien również je dostarczyć w formie plików graficznych (np. *.cdr, *.ai, *.eps, *.wmf, *.emf, wykresy Excel itp.).
  2. Zawarte w pracy równania bądź inne specyficzne elementy pracy powinny być wykonane za pomocą oprogramowania zawartego w pakiecie MS Office (np. edytor równań Microsoft Eqaution) i pozostawione w pracy w wersji edytowalnej.
  3. Tabele, rysunki, wykresy schematy – maksymalna szerokość – 125 mm, maksymalna wysokość – 170 mm.
  4. Zdjęcia – rozdzielczość 330 dpi (dla wielkości obrazu w pracy w skali 1:1), w formacie *.tif, *.jpd (maksymalna szerokość – 125 mm, maksymalna wysokość – 170 mm).
  5. Zapisywanie wzorów: tekst główny – 11 pkt, indeksy – 7 pkt, maksymalna szerokość wzoru – 120 mm.
  6. Skanowane rysunki, schematy – czarno-białe, rozdzielczość 1200 dpi, w formacie *.tif.
  7. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych do potrzeb druku).

  Przykład

  Tabela 1
  Struktura bezrobocia w Polsce (wycentrowane, czcionka 12)

  Wyszczególnienie
  (czcionka w środku
  tabeli 9-11)

  Źródło: …….. (czcionka 10).

  Rys. 1. Dynamika bezrobocia w województwie (czcionka 12)

  Źródło: …….. (czcionka 10).

 5. Bibliografia

  1. Tytuł „Bibliografia” wyrównany do lewego marginesu.
  2. Bibliografię należy umieszczać na końcu pracy (po podsumowaniu). W spisie mogą się znajdować tylko pozycje wykorzystane w danym artykule.
  3. Prace zapisujemy przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, przy czym decyduje pierwsza litera nazwiska autora.
  4. Każdą nową pracę zaczynamy bez wcięcia, wyrównanie do lewego marginesu, a kolejne wiersze danego adresu bibliograficznego powinny być zapisane z wcięciem 5 spacji.
  5. Spis literatury – czcionka 10.
  6. Format bibliografii:


  Książki:
  Nazwisko, X., Nazwisko, X. Y. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

  Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

  Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.


  Artykuły:
  Nazwisko1, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika (nr zeszytu), strona początku–strona końca.

  Nazwisko1, X., Nazwisko2, X. Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strona początku–strona końca.

  Nazwisko1, X., Nazwisko2, X. Y. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, nr rocznika, strona początku–strona końca. DOI: xxxxx.

  Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.

 6. Streszczenie
  Do publikowanych artykułów należy dołączyć:

  • krótkie streszczenie (maksymalnie 850 znaków ze spacjami; do 0,3 stronicy), zarówno w języku polskim jak i angielskim; przy tłumaczeniu należy podać nazwisko i imię autora streszczenia (tłumacza);
  • słowa kluczowe (3-5) w obu językach;
  • przetłumaczony tytuł.
  Przykład
  TYTUŁ W JĘZYKU POLSKIM
  (litery drukowane, bold, wycentrowane; 14 pkt.)


  Streszczenie (w języku polskim): W artykule …. (czcionka 10 pkt.).

  Słowa kluczowe: … (czcionka 10 pkt.).

  Po spisie literatury umieścić:

   

  TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM
  (litery drukowane, bold, wycentrowane, czcionka 12 pkt.)
  ABSTRACT (j.w.)


  Tekst …. (czcionka 10pkt.).

  Keywords: … (czcionka 10 pkt.).

   

  Translated by Jan Kowalski

   

 7. Cytaty i przypisy

   1. Przy wszystkich cytatach powinno być podane ich źródło.
   2. Przy tworzeniu odsyłaczy obowiązuje styl zapisów APA.
  Tworzenie odsyłaczy – przykład:
  Jeden autor:
  – Tekst, tekst, tekst (Nowak, 2015, s. 33-34)
  lub
  – Według Nowaka (2015) tekst, tekst, tekst.Kilku autorów:
  Za pierwszym razem:
  Tekst, tekst, tekst (Nowak, Igrekowski, Iksiński 2015, s.6) lub Nowak, Igrekowski, Iksiński napisali (2010) tekst, tekst;
  Za kolejnym razem: Tekst, tekst, tekst (Nowak i in., s. 3) lub Nowak i in. (2010) tekst, tekst.Jeśli kilka prac tego samego autora (lub autorów) zostało opublikowanych w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji (bez spacji między rokiem a literą).
  – Tekst tekst tekst (Nowak, Kowalski, 2005a, 2005b, Wiśniewski, 2003a, 2003b).
  – Tekst tekst tekst (Nowak, 2001; zob. też: Kowalski, 1999; Wiśniewski, 2007).Autor korporatywny:
  – (w formie powszechnie znanego skrótowca) Narodowe Centrum Nauki (NCN, 2011)
  – Autor korporatywny (w formie pełnej nazwy własnej) University of Rome (2013) lub (University of Rome 2013).
  1. Przypisy dolne służą do uzupełnienia podstawowych informacji zawartych w tekście głównym (content footnotes).
 8. Maszynopis powinien być kompletny, tzn. powinien zawierać: stronę tytułową z podanym imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem artykułu, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim, wstęp, podrozdziały (ponumerowane), podsumowanie, spis literatury. Układ referatu powinien być zgodny z poniższym WZOREM.

 9. Teksty niespełniające wymogów nie będą kwalifikowane do druku.

   

 10. Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej. Do publikacji będą kierowane teksty, które uzyskały pozytywną recenzję.
WZÓR

Imię i nazwisko (wersalikami, 12 pkt.)

TYTUŁ ARTYKUŁU
(litery drukowane, bold, wycentrowane; 14 pkt.)

Streszczenie (w języku polskim): W artykule …. (czcionka 10 pkt.).

Słowa kluczowe: … (czcionka 10 pkt.).

Wstęp (czcionka 12 pkt., bold)

1. Tytuł podrozdziału (czcionka standardowa 12 pkt., bold)

2. Tytuł podrozdziału

Podsumowanie (czcionka standardowa 12 pkt., bold)

Bibliografia (czcionka standardowa 12 pkt., bold)

Spis – zobacz wskazówki szczegółowe.

TYTUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM
(litery drukowane, bold, wycentrowane, czcionka 12 pkt.)Abstract  (j.w.)

Tekst …. (czcionka 10 pkt.).

Keywords: … (czcionka 10 pkt.).

Translated by Jan Kowalski

Kod JEL:

Informacja o autorze – prosimy o podanie: imienia nazwiska, tytułu i/lub stopnia naukowego, pełnej nazwy uczelni, nr telefonu i adresu e-mail.

Reklamy